Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και να εφαρμόζει στο Μάρκετινγκ τροφίμων τις νέες τεχνολογίες και τα ηλεκτρονικά μέσα, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της επιχείρησης αγροδιατροφικών προϊόντων. Θα έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για την υποστήριξη εμπορικών δικτυακών και ηλεκτρονικών καταστημάτων με τη χρήση σύγχρονων εφαρμογών σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών, προώθησης, τιμολόγησης και διακίνησης των προϊόντων. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να κατανοεί και να υποστηρίζει τις εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με ασφάλεια και του ηλεκτρονικού επιχειρείν, βελτιώνοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

Τίτλος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

 

*Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012.