ΣΤΕΛΕΧΟΣ SOCIAL MEDIA BUSINESS

Social Media Business Marketing

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εφαρμόζει στρατηγικές του Marketing Management, με σκοπό να βρίσκει και να αναλύει τα  δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρίας, να χειρίζεται και να αντιμετωπίζει τις απειλές, αλλά και να είναι σε θέση να προσδιορίζει τη δυναμικότητα της αγοράς ώστε να ορίζει την τιμολογιακή πολιτική, το ρυθμό των πωλήσεων και τη διατήρηση των πελατών. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει τα θέματα με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, να διαχειρίζεται ιστότοπους που παρέχουν περιεχόμενο ενημερωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα έχοντας ως βάση τις αρχές όχι μόνον του κλασσικού, αλλά και του ψηφιακού μάρκετινγκ, καθώς και να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) και όλων των σύγχρονων τεχνικών μάρκετινγκ.