Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να πραγματοποιεί το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση της πολιτικής για την ασφάλεια του δικτυακού τόπου και των δεδομένων που μεταφέρονται, να επιλέγει συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών που υποστηρίζει ο δικτυακός τόπος και να εποπτεύει την ομάδα ανάπτυξής του. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να ενημερώνει και να διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο, να αξιολογεί τη λειτουργία του, να επιλέγει τα κανάλια προώθησης και να προσαρμόζει τις πολιτικές του δικτυακού τόπου στην τρέχουσα νομοθεσία.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

  • Αποδεικτικό ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980, τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981)
  • Ηλικία 18 ετών και άνω

*Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012.