Συντηρητής Ιατρικών Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης

Συντηρητής Ιατρικών Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις τεχνικές εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή, ασφαλή και με ακρίβεια διαδικασία αιμοκάθαρσης και στην πρόληψη επιπλοκών για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να εκφράζει σύγχρονες μεθόδους συντήρησης μηχανημάτων εξασφαλίζοντας άριστες και ποιοτικές συνθήκες κατά τη διαδικασία για τους ασθενείς.