Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου

Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να χειρίζεται αυτοτελώς βασικές και προηγμένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου. Θα είναι σε θέση να εκτελεί  αποτελεσματικά  εργασίες χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων, επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων, να πραγματοποιεί προηγμένη εφαρμογή του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office, να αξιοποιεί και ενσωματώνει αποτελεσματικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι ανωτέρω εφαρμογές στη καθημερινή ροή εργασιών ενός γραφείου μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.