Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου

Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να χειρίζεται αυτοτελώς βασικές και προηγμένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου. Θα είναι σε θέση να εκτελεί  αποτελεσματικά  εργασίες χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων, επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων, να πραγματοποιεί προηγμένη εφαρμογή του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office, να αξιοποιεί και ενσωματώνει αποτελεσματικά τις δυνατότητες που παρέχουν οι ανωτέρω εφαρμογές στη καθημερινή ροή εργασιών ενός γραφείου μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

  • Αποδεικτικό ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980, τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981).
  • Ηλικία 18 ετών και άνω,
  • Αποφοίτηση από σχολή/ίδρυμα τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

 

*Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

 

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου , είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012.